xe dap asama tagged posts

Xe dap the thao dia hinh TRINX M196

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M196, Xe dap TrinX M196

Xe dap the thao dia hinh TRINX M196, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M196

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M196
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHILTE GOLD,MATT BLACK/GREY GREEN,MATT GREY/BLUE ORANGE,WHITE/BLACK BLUE,WHITE/BLACK RED,MATT GREY/YELLOW GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY 6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN IRON LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M196
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M196
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M024

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M024, Xe dap TrinX M024

Xe dap the thao dia hinh TRINX M024, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M024

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M024
+ SIZE (CỠ) :   24″*13
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″13″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M024
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M024
+...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M134

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M134, Xe dap TrinX M134

Xe dap the thao dia hinh TRINX M134, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M134

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M134
+ SIZE (CỠ) :   24″*12
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/WHITEORANGE,MATTBLACK/WHILTE GOLD,MATTBLACK/WHILTE BLUE,BLACK/GREENWHITE,BLACK/REDWHITE,WHITE/BLUERED,WHITE/BLACKRED,RED/WHILTE RED,ORANGE/SLIVERWHITE,WHITE/BLACKGREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″*12″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M134
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETR...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M034

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M034, Xe dap TrinX M034

Xe dap the thao dia hinh TRINX M034, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M034

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M034
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/REDWHITE,MATTBLACK/BLUEWHITE,BLACK/GOLDWHITE,BLACK/ORANGESLIVER,WHITE/GREENBLACK,WHITE/BLUERED,BLACK/GREENWHITE, WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,ORANGE/BLUESLIVER
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″*13″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M034
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M026

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M026, Xe dap TrinX M026

Xe dap the thao dia hinh TRINX M026, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M026

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M026
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M026
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M026
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M016v

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M016v, Xe dap TrinX M016v

Xe dap the thao dia hinh TRINX M016v, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M016V

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M016v
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  ORANGE/BLACK,BLUE/WHITE,BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHITEGREEN,WHITE/BLACKRED
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M016v
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M016v
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  28*38*48*170L
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M236

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M236, Xe dap TrinX M236

Xe dap the thao dia hinh TRINX M236, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M236

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M236
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/WHILTE RED,MATTBLACK/WHILTE BLUE,WHITE/GOLD,WHITE/GREY BLUE,MATT GREY/WHITE ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY COLOUR CROWN IRON LOWER LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M236
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M236
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M216V

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M216V, Xe dap TrinX M216V

Xe dap the thao dia hinh TRINX M216V, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M216V

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M216v
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATT BLACK/WHITE BLACK,MATT BLACK/WHILTE BLUE,WHITE/BLACK RED,YELLOW/BLACK RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″AL,6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN IRON LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M216v
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M216v
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 28*38*48*170L...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M186

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M186, Xe dap TrinX M186

Xe dap the thao dia hinh TRINX M186, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M186

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M186
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATT BLACK/WHITE ORANGE,MATT BLACK/WHILTE GOLD,MATT BLACK/WHILTE BLUE,BLACK/GREEN WHITE,BLACK/RED WHITE,WHITE/BLUERED,WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN,RED/WHILTE RED,ORANGE/SLIVER WHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATE ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M186
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M237

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M237, Xe dap TrinX M237

Xe dap the thao dia hinh TRINX M237, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M237

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M237
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTBLACK/WHILTE RED,MATTBLACK/WHILTE BLUE,WHITE/GOLD,WHITE/GREYBLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :  27.5″*16″ALLOY 6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M237
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M237
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 22*32*42*170L...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M306

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M306, Xe dap TrinX M306

Xe dap the thao dia hinh TRINX M306, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M306

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M306
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE/ORANGE GREY,WHITE/BLUE GREY,MATTBLACK/ORANGE BLUE,MATT BLACK/WHITE GREY,WHITE/RED BLACK,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,MATT GREY/BLUE GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY COLOUR CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M306
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX S530

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX S530, Xe dap TrinX S530

Xe dap the thao dia hinh TRINX S530, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, S530

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ SIZE (CỠ) :   26″*18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTRED/BLACKWHITEMARK MATTGREEN/BLACKWHITEMARK MATTGOLD/BLACKWHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*18″ALLOY,FOUR-LINK SUSPENSION
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SRAM XC32 AIR PRESSURE; SUSPENSION (GIẢM XÓC GIỮA): SRAM MNR
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ CRANKSET (ĐÙI, Đ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX S550

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX S550, Xe dap TrinX S550

Xe dap the thao dia hinh TRINX S550, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, S550

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ SIZE (CỠ) :   26″*18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTGREY/BLUEYELLOWMARK MATTWHITE/REDBLACKMARK MATTBLACK/ORANGEWHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*18″ALLOY,FOUR-LINK SUSPENSION
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR EPIXON 15Q; SUSPENSION (GIẢM XÓC GIỮA): SRAM MNR
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY 31.8D
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ CRANKSET ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M507

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M507, Xe dap TrinX M507

Xe dap the thao dia hinh TRINX M507, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M507

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M507
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE BLACK/RED BLUE,WHITE BLACK/YELLOW GREEN,WHITE BLACK/GREY GOLD,WHITE BLACK/ORANGE BLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :   27.5″*16″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M507
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M507
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROW...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M406

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M406, Xe dap TrinX M406

Xe dap the thao dia hinh TRINX M406, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M406

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M406
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATT BLACK/WHILTE RED,MATT BLACK/ORANGEBLUE,MATT BLACK/WHITE GREY,BLACK/WHILTE GOLD,WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M406
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M406
+ CR...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M407

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M407, Xe dap TrinX M407

Xe dap the thao dia hinh TRINX M407, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M407

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M407
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN,MATT BLACK/WHILTE
+ FRAME (KHUNG XE) :   27.5″*16″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ZOOM 525AMSMACHANICAL LOCK-OUT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M407
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M407
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 22*32*42*170L...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao trinx m426

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M426, Xe dap TrinX M426

Xe dap the thao trinx m426, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M426

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M426
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE/BLACK RED,BLACK/WHILTE RED,MATT BLACK/WHITE GREY,BLACK/GOLD
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY SMOOTH WELDING
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M426
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M426
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   SHIMANO FC-M171 24*34*42T*170...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M506

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M506, Xe dap TrinX M506

Xe dap the thao dia hinh TRINX M506, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, M506

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M506
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE BLACK/RED BLUE,WHITE BLACK/YELLOW GREEN,WHITE BLACK/GREY GOLD,WHITE BLACK/ORANGE BLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M506
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M506
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROWHEEL...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao TRINX X8

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX X8, Xe dap TrinX X8

Xe dap the thao TRINX X8, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, X8

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao TrinX X8, Xe dap TrinX X8
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTBLACK/WHITESLIVERMARK WHITE/BLACKREDMARK
+ FRAME (KHUNG XE) :   X-TREMEX8 ALLOY FLAT WELDING FILL SOIL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR RAIDON MAGNESIUM ALLOY WIRE REMOTE LOCK-OUT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao TrinX X8, Xe dap TrinX X8
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   WTB COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao TrinX X8, Xe dap TrinX X8
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao TRINX X7

Category: XE DAP THE THAO TrinX | CATALOG Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX X7, Xe dap TrinX X7

Xe dap the thao TRINX X7, xe dap the thao, xe dap trinx, xe đạp thể thao chính hãng, xe dap asama, X7

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao TrinX X7, Xe dap TrinX X7
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTBLACK/WHILTE REDMARK MATTBLACK/WHITESLIVERMARK MATTBLACK/WHILTE BLUEMARK MATTBLACK/WHILTE GOLDMARK
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY SMOOTH WELDING
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCR MAGNESIUM ALLOYWIRE REMOTE LOCK-OUT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao TrinX X7, Xe dap TrinX X7
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao TrinX X7, Xe dap...
Xem chi tiết >>