xe dap asama tagged posts

Xe dap the thao dia hinh TRINX M136

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M136, Xe dap TrinX M136

XE DAP THE THAO TRINX M136

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M136
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/RED WHITE,MATTBLACK/WHILTE GOLD,WHITE/ORANGE GREY,MATT BLACK/WHILTE BLUE,WHITE/BLUE RED,YELLOW/BLACK GREY,GREEN/WHITE BLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M136
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M066

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M066, Xe dap TrinX M066

XE DAP THE THAO TRINX M066

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M066
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/REDWHITE,MATTBLACK/BLUEWHITE,BLACK/GOLDWHITE,BLACK/ORANGESLIVER,WHITE/REDBLACK,WHITE/GREENBLACK,WHITE/BLUERED,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,ORANGE/BLUESLIVER
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M066
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M136DC

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M136dc, Xe dap TrinX M136dc

XE DAP THE THAO TRINX M136dc

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M136dc
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK BLUE,BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHILTE GOLD
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATE ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M136dc
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M136dc
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  28*38*48*...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M036dc

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M036dc, Xe dap TrinX M036dc

XE DAP THE THAO TRINX M036dc

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M036dc
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/ORANGEBLUE,MATTBLACK/ORANGEGREY,WHITE/BLACKRED,WHITE/BLACKGREEN,RED/WHITE,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,BLUE/WHITE,ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M036dc
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao 
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M036

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M036, Xe dap TrinX M036

XE DAP THE THAO TRINX M036

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M036
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/ORANGEBLUE,MATTBLACK/ORANGEGREY,WHITE/BLACKRED,WHITE/BLACKGREEN,RED/WHITE,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,BLUE/WHITE,ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M036
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap T...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M196

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M196, Xe dap TrinX M196

XE DAP THE THAO TRINX M196

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M196
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHILTE GOLD,MATT BLACK/GREY GREEN,MATT GREY/BLUE ORANGE,WHITE/BLACK BLUE,WHITE/BLACK RED,MATT GREY/YELLOW GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY 6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN IRON LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M196
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M196
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M024

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M024, Xe dap TrinX M024

XE DAP THE THAO TRINX M024

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M024
+ SIZE (CỠ) :   24″*13
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″13″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M024
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M024
+...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M134

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M134, Xe dap TrinX M134

XE DAP THE THAO TRINX M134

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M134
+ SIZE (CỠ) :   24″*12
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/WHITEORANGE,MATTBLACK/WHILTE GOLD,MATTBLACK/WHILTE BLUE,BLACK/GREENWHITE,BLACK/REDWHITE,WHITE/BLUERED,WHITE/BLACKRED,RED/WHILTE RED,ORANGE/SLIVERWHITE,WHITE/BLACKGREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″*12″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M134
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETR...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M034

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M034, Xe dap TrinX M034

XE DAP THE THAO TRINX M034

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M034
+ SIZE (CỠ) :   24″*13
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/REDWHITE,MATTBLACK/BLUEWHITE,BLACK/GOLDWHITE,BLACK/ORANGESLIVER,WHITE/GREENBLACK,WHITE/BLUERED,BLACK/GREENWHITE, WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,ORANGE/BLUESLIVER
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″*13″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M034
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M026

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M026, Xe dap TrinX M026

XE DAP THE THAO TRINX M026

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M026
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M026
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M026
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M016v

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M016v, Xe dap TrinX M016v

XE DAP THE THAO TRINX M016v

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M016v
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  ORANGE/BLACK,BLUE/WHITE,BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHITEGREEN,WHITE/BLACKRED
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M016v
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M016v
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  28*38*48*170L
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M236

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M236, Xe dap TrinX M236

XE DAP THE THAO TRINX M236

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M236
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/WHILTE RED,MATTBLACK/WHILTE BLUE,WHITE/GOLD,WHITE/GREY BLUE,MATT GREY/WHITE ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY COLOUR CROWN IRON LOWER LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M236
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M236
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M216V

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M216V, Xe dap TrinX M216V

XE DAP THE THAO TRINX M216v

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M216v
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATT BLACK/WHITE BLACK,MATT BLACK/WHILTE BLUE,WHITE/BLACK RED,YELLOW/BLACK RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″AL,6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN IRON LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M216v
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M216v
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 28*38*48*170L...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M186

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M186, Xe dap TrinX M186

XE DAP THE THAO TRINX M186

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M186
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATT BLACK/WHITE ORANGE,MATT BLACK/WHILTE GOLD,MATT BLACK/WHILTE BLUE,BLACK/GREEN WHITE,BLACK/RED WHITE,WHITE/BLUERED,WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN,RED/WHILTE RED,ORANGE/SLIVER WHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATE ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M186
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M237

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M237, Xe dap TrinX M237

XE DAP THE THAO TRINX M237

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M237
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTBLACK/WHILTE RED,MATTBLACK/WHILTE BLUE,WHITE/GOLD,WHITE/GREYBLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :  27.5″*16″ALLOY 6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M237
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M237
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 22*32*42*170L...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M306

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M306, Xe dap TrinX M306

XE DAP THE THAO TRINX M306

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M306
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE/ORANGE GREY,WHITE/BLUE GREY,MATTBLACK/ORANGE BLUE,MATT BLACK/WHITE GREY,WHITE/RED BLACK,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,MATT GREY/BLUE GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY COLOUR CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M306
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX S530

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX S530, Xe dap TrinX S530

XE DAP THE THAO TRINX S530

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ SIZE (CỠ) :   26″*18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTRED/BLACKWHITEMARK MATTGREEN/BLACKWHITEMARK MATTGOLD/BLACKWHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*18″ALLOY,FOUR-LINK SUSPENSION
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SRAM XC32 AIR PRESSURE; SUSPENSION (GIẢM XÓC GIỮA): SRAM MNR
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ CRANKSET (ĐÙI, Đ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX S550

Comments: 1 comment

Xe dap the thao TrinX S550, Xe dap TrinX S550

XE DAP THE THAO TRINX S550

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ SIZE (CỠ) :   26″*18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTGREY/BLUEYELLOWMARK MATTWHITE/REDBLACKMARK MATTBLACK/ORANGEWHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*18″ALLOY,FOUR-LINK SUSPENSION
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR EPIXON 15Q; SUSPENSION (GIẢM XÓC GIỮA): SRAM MNR
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY 31.8D
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ CRANKSET ...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M507

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M507, Xe dap TrinX M507

XE DAP THE THAO TRINX M507

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M507
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE BLACK/RED BLUE,WHITE BLACK/YELLOW GREEN,WHITE BLACK/GREY GOLD,WHITE BLACK/ORANGE BLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :   27.5″*16″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M507
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M507
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROW...
Xem chi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M406

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M406, Xe dap TrinX M406

XE DAP THE THAO TRINX M406

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M406
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATT BLACK/WHILTE RED,MATT BLACK/ORANGEBLUE,MATT BLACK/WHITE GREY,BLACK/WHILTE GOLD,WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M406
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M406
+ CR...
Xem chi tiết >>