xe dap asama tagged posts

Xe dap the thao dia hinh TRINX M136

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M136, Xe dap TrinX M136

XE DAP THE THAO TRINX M136

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M136
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/RED WHITE,MATTBLACK/WHILTE GOLD,WHITE/ORANGE GREY,MATT BLACK/WHILTE BLUE,WHITE/BLUE RED,YELLOW/BLACK GREY,GREEN/WHITE BLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M136
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M066

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M066, Xe dap TrinX M066

XE DAP THE THAO TRINX M066

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M066
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/REDWHITE,MATTBLACK/BLUEWHITE,BLACK/GOLDWHITE,BLACK/ORANGESLIVER,WHITE/REDBLACK,WHITE/GREENBLACK,WHITE/BLUERED,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,ORANGE/BLUESLIVER
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M066
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M136DC

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M136dc, Xe dap TrinX M136dc

XE DAP THE THAO TRINX M136dc

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M136dc
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK BLUE,BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHILTE GOLD
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATE ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M136dc
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M136dc
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  28*38*48*...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M036dc

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M036dc, Xe dap TrinX M036dc

XE DAP THE THAO TRINX M036dc

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M036dc
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/ORANGEBLUE,MATTBLACK/ORANGEGREY,WHITE/BLACKRED,WHITE/BLACKGREEN,RED/WHITE,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,BLUE/WHITE,ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M036dc
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao 
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M036

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M036, Xe dap TrinX M036

XE DAP THE THAO TRINX M036

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M036
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/ORANGEBLUE,MATTBLACK/ORANGEGREY,WHITE/BLACKRED,WHITE/BLACKGREEN,RED/WHITE,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,BLUE/WHITE,ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M036
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap T...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M196

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M196, Xe dap TrinX M196

XE DAP THE THAO TRINX M196

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M196
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHILTE GOLD,MATT BLACK/GREY GREEN,MATT GREY/BLUE ORANGE,WHITE/BLACK BLUE,WHITE/BLACK RED,MATT GREY/YELLOW GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY 6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN IRON LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M196
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M196
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M024

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M024, Xe dap TrinX M024

XE DAP THE THAO TRINX M024

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M024
+ SIZE (CỠ) :   24″*13
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″13″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M024
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M024
+...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M134

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M134, Xe dap TrinX M134 xe dap the thao 4g

XE DAP THE THAO TRINX M134

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M134
+ SIZE (CỠ) :   24″*12
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/WHITEORANGE,MATTBLACK/WHILTE GOLD,MATTBLACK/WHILTE BLUE,BLACK/GREENWHITE,BLACK/REDWHITE,WHITE/BLUERED,WHITE/BLACKRED,RED/WHILTE RED,ORANGE/SLIVERWHITE,WHITE/BLACKGREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″*12″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M134
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETR...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M034

Comments: 10 comments

Xe dap the thao TrinX M034, Xe dap TrinX M034 xe dap the thao 6s

XE DAP THE THAO TRINX M034

 xe dap the thao 6s

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M034
+ SIZE (CỠ) :   24″*13
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/REDWHITE,MATTBLACK/BLUEWHITE,BLACK/GOLDWHITE,BLACK/ORANGESLIVER,WHITE/GREENBLACK,WHITE/BLUERED,BLACK/GREENWHITE, WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,ORANGE/BLUESLIVER
+ FRAME (KHUNG XE) :  24″*13″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M034
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M026

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M026, Xe dap TrinX M026

XE DAP THE THAO TRINX M026

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M026
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  BLACK/ORANGEWHITE,BLACK/REDWHITE,BLACK/GREENWHITE,WHITE/BLUEBLACK,WHITE/REDBLACK,WHITE/REDBLUE,BLACK/GOLDWHITE,GOLD/WHITEBLACK
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M026
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M026
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M016v

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M016v, Xe dap TrinX M016v

XE DAP THE THAO TRINX M016v

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M016v
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  ORANGE/BLACK,BLUE/WHITE,BLACK/WHILTE RED,BLACK/WHITEGREEN,WHITE/BLACKRED
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″STEEL
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATEALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M016v
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 25.4D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M016v
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  28*38*48*170L
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M236

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M236, Xe dap TrinX M236 xe dap the thao hotxe dap the thao 7

XE DAP THE THAO TRINX M236

 xe dap the thao hotxe dap the thao 7

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M236
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATTBLACK/WHILTE RED,MATTBLACK/WHILTE BLUE,WHITE/GOLD,WHITE/GREY BLUE,MATT GREY/WHITE ORANGE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY COLOUR CROWN IRON LOWER LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M236
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M236
+ CRANKSET (ĐÙI, ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M216V

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M216V, Xe dap TrinX M216V

XE DAP THE THAO TRINX M216v

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M216v
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATT BLACK/WHITE BLACK,MATT BLACK/WHILTE BLUE,WHITE/BLACK RED,YELLOW/BLACK RED
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″AL,6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  ALLOY CROWN IRON LEG
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M216v
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M216v
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 28*38*48*170L...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M186

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M186, Xe dap TrinX M186

XE DAP THE THAO TRINX M186

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M186
+ SIZE (CỠ) :   26″*17″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :  MATT BLACK/WHITE ORANGE,MATT BLACK/WHILTE GOLD,MATT BLACK/WHILTE BLUE,BLACK/GREEN WHITE,BLACK/RED WHITE,WHITE/BLUERED,WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN,RED/WHILTE RED,ORANGE/SLIVER WHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :  26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :  IMITATE ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M186
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M237

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M237, Xe dap TrinX M237 xe dap the thao hotxe dap the thao 8

XE DAP THE THAO TRINX M237

 xe dap the thao hotxe dap the thao 8

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M237
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTBLACK/WHILTE RED,MATTBLACK/WHILTE BLUE,WHITE/GOLD,WHITE/GREYBLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :  27.5″*16″ALLOY 6061
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M237
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Updating…
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M237
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :  PROWHEEL 22*32*42*170L...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M306

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M306, Xe dap TrinX M306

XE DAP THE THAO TRINX M306

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M306
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE/ORANGE GREY,WHITE/BLUE GREY,MATTBLACK/ORANGE BLUE,MATT BLACK/WHITE GREY,WHITE/RED BLACK,BLACK/WHILTE GOLD,BLACK/WHILTE RED,MATT GREY/BLUE GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   ALLOY COLOUR CROWN SUSPENSION
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M306
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG) ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX S530

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX S530, Xe dap TrinX S530

XE DAP THE THAO TRINX S530

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ SIZE (CỠ) :   26″*18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTRED/BLACKWHITEMARK MATTGREEN/BLACKWHITEMARK MATTGOLD/BLACKWHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*18″ALLOY,FOUR-LINK SUSPENSION
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SRAM XC32 AIR PRESSURE; SUSPENSION (GIẢM XÓC GIỮA): SRAM MNR
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX S530
+ CRANKSET (ĐÙI, Đ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX S550

Comments: 1 comment

Xe dap the thao TrinX S550, Xe dap TrinX S550

XE DAP THE THAO TRINX S550

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ SIZE (CỠ) :   26″*18″
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATTGREY/BLUEYELLOWMARK MATTWHITE/REDBLACKMARK MATTBLACK/ORANGEWHITE
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*18″ALLOY,FOUR-LINK SUSPENSION
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR EPIXON 15Q; SUSPENSION (GIẢM XÓC GIỮA): SRAM MNR
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   UNO ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   VELO COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   UNO ALLOY 31.8D
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX S550
+ CRANKSET ...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M507

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M507, Xe dap TrinX M507

XE DAP THE THAO TRINX M507

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M507
+ SIZE (CỠ) :   27.5″*16
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   WHITE BLACK/RED BLUE,WHITE BLACK/YELLOW GREEN,WHITE BLACK/GREY GOLD,WHITE BLACK/ORANGE BLUE
+ FRAME (KHUNG XE) :   27.5″*16″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M507
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   Wellgo ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M507
+ CRANKSET (ĐÙI, ĐĨA TRƯỚC) :   PROW...
cChi tiết >>

Xe dap the thao dia hinh TRINX M406

Comments: Không có comment

Xe dap the thao TrinX M406, Xe dap TrinX M406

XE DAP THE THAO TRINX M406

FRAME (KHUNG XE)  xe dap the thao , Xe dap TrinX M406
+ SIZE (CỠ) :   26″*17
+ COLOUR (MÀU SẮC) :   MATT BLACK/WHILTE RED,MATT BLACK/ORANGEBLUE,MATT BLACK/WHITE GREY,BLACK/WHILTE GOLD,WHITE/BLACK RED,WHITE/BLACK GREEN
+ FRAME (KHUNG XE) :   26″*17″ALLOY ABNORMAL TUBES
+ FORK (THỤT, GIẢM XÓC) :   SR SUNTOUR XCT
COMPONENTS (THÀNH PHẦN KHÁC)  xe dap dia hinh Xe dap TrinX M406
+ HANDBAR (TAY LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ HANDBARSTEM (CỔ LÁI) :   TRINX ALLOY 31.8D
+ SADDLE (YÊN XE) :   TRINX COMFORTABLE SPORTS
+ SEAT TUBE (CỌC YÊN) :   TRINX ALLOY
+ PEDAL (BÀN ĐẠP) :   FEIMIN ALLOY
DRIVETRAIN (BỘ TRUYỀN ĐỘNG)  xe dap the thao Xe dap TrinX M406
+ CR...
cChi tiết >>